Jacobs Aldwin 0821.550.210 Schotelven 149 2370 Arendonk

Al onze diensten en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden die altijd primeren op deze van de klant.

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen onder­gaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 2. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij uitdrukkelijk de bestelling hebben bevestigd.

 3. Gedane bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Dit doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht van de consument indien de overeenkomst op afstand werd gesloten en zoals hieronder bepaald.

 4. Herroeping door de consument bij sluiting van de overeenkomst op afstand.

  1. De consument beschikt bij sluiting van de overeenkomst op afstand over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan hieronder vermeld. Deze termijn begint te lopen op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

  2. De consument erkent hierbij geen recht van herroeping te hebben in onder meer de volgende gevallen en zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regelgeving.

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen.

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • de overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.

 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

  1. Het recht van herroeping door de consument dient te worden uitgeoefend middels afgifte van een ondubbelzinnige verklaring waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

  2. Bij herroeping worden alle desbetreffende ontvangen betalingen van de consument vergoed inclusief de leveringskosten en dit ten laatste binnen de veertien dagen nadat de goederen terug in ons bezit werden gesteld door de consument of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Echter worden leveringskosten en andere bijkomende kosten niet terugbetaald indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

  3. Na herroeping door de consument dienen de goederen onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen aan ons teruggezonden of overhandigd te worden. De kosten van terugzending zijn ten laste van de consument. De goederen dienen hierbij in de oorspronkelijke ongeopende verpakking te zijn en in volledig oorspronkelijke staat.

 1. De aangegeven termijnen van levering of uitvoering zijn indicatief en niet bindend.

 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voorafgaande aan de oplevering der werken aan zaken of personen wordt veroorzaakt door de staat van het dak.

 3. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar middels betaalkaart via de door onze verschafte betaalautomaat of in contanten.

 4. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m., niet in de mogelijk­heid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëin­digen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 5. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf­gaande ingebrekestelling als ontbonden te be­schouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper-opdrachtgever.

 6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor aantasting van materialen door weersinvloeden of externe factoren.

 1. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeu­ren binnen de acht dagen na factuurdatum.

 2. De garantietermijn ten aanzien van consumenten bedraagt twee jaar vanaf levering. De garantie dekt onder meer in geen geval:

 • schade veroorzaakt door vocht noch het uitzetten van werkbladen, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een verkeerde plaatsing.

 • slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik.

 • slijtage of schade door verkeerde reiniging.

 • krassen of breuken door schokken of ongevallen.

 • schade als gevolg van een gebrek aan vervanging van siliconen.

 1. Zolang geleverde goederen niet zijn betaald blijven ze onze eigendom waarbij het risico evenwel overgaat bij levering.

 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur is er van rechts­wege en zonder ingebrekestel­ling een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbe­drag verschuldigd alsmede een intrest van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

 3. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.